Kinderen met een beperking of ernstige ziekte moeten volwaardige kansen krijgen. Daarvoor is het systeem bijkomende kinderbijslag ontwikkeld. Dit houdt in dat de ouders en de kinderen een extra financiële ondersteuning krijgen van de overheid om de bijkomende uitgaven die gepaard gaan met de beperking of ernstige ziekte te bekostigen, denk maar aan de aanpassing van de woning, behandelingen, ondersteunende therapieën, speciale voeding,…

Ouders van volgende kinderen kunnen een aanvraag bijkomende kinderbijslag doen:

  • GON-kinderen
  • kinderen die de overstap maken naar BO
  • kinderen met een levensbedreigende ziekte
  • diabetespatiënten (vroeger kwamen deze niet in aanmerking voor bijkomende kinderbijslag)
  • kinderen met astma
  • kinderen met een chronische ziekte
  • kinderen met ADHD

 Opgelet: dit is geen allesomvattende lijst!

Onthoud hierbij dat niet elk kind met een probleem uit bovenstaande lijst sowieso recht heeft op bijkomende kinderbijslag. De geneesheer-inspecteur bepaalt namelijk op basis van de drie pijlers (problematiek van het kind, de participatie en de belasting op het gezin) de punten waarop de bijkomende kinderbijslag al dan niet toegekend wordt.

 

2) Reglementering BKB

Men houdt niet alleen rekening met de beperking of de ziekte maar ook met de gevolgen hiervan. De geneesheer-inspecteur baseert zich op volgende pijlers:

1)      de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de beperking of ziekte

2)      de gevolgen van de beperking tot de deelname van het kind in het dagelijkse leven

3)      de last op het gezinsleven

 Opgelet!

Vόόr 1 mei 2009 vielen kinderen geboren vόόr 1 januari 1993 onder een oud systeem waarin ze recht hadden op een toeslag als ze minstens 66% lichamelijk of geestelijk gehandicapt waren. Sinds 1 mei 2009 vallen aanvragen voor die kinderen ook onder het  hierboven beschreven systeem. Hierdoor hebben kinderen die op 1 mei 2009 tussen 16 en 21 jaar zijn en vroeger geen recht hadden op toeslag, dat nu misschien wel. Ouders kunnen opnieuw een aanvraag indienen.

Ook wie op 1 mei 2009 nog een toeslag krijgt binnen het oud systeem, kan een nieuwe aanvraag indienen in het puntensysteem. De nieuwe evaluatie kan zowel tot een hoger als tot een lager bedrag leiden. Raadpleeg dus eerst de FOD Sociale Zekerheid.

 

3) Hoe wordt de bijslag berekend?

De gevolgen van de beperking worden uitgedrukt in een aantal punten per pijler.  Een kind heeft recht op een toeslag als het :

§  ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen

§  ofwel minstens 4 punten voor de eerste pijler

 

4) Procedure  

-      De aanvraag

Neem contact met uw kinderbijslagfonds. Dit fonds stuurt uw aanvraag door naar de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Daarna zal u van de dienst 2 formulieren toegestuurd krijgen met bijhorende enveloppes:

§  een medisch formulier dat u door uw behandelende geneesheer (huisarts, specialist…) moet laten invullen

§  een medisch-sociaal formulier dat u zelf kunt invullen of met ondersteuning van een hulpverlener (sociaal assistent)

 

Als alle formulieren ingevuld zijn, dienen deze teruggestuurd te worden naar: FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
0800/98799
HandiN@minsoc.fed.be

Binnen het FOD wordt uw aanvraag doorgegeven aan een geneesheer-inspecteur. Deze zal uw dossier verder behandelen.

U krijgt vervolgens een uitnodiging voor een consultatie bij de geneesheer-inspecteur. Bij deze uitnodiging kan er ook gevraagd worden om bijkomende informatie.

Bijvoorbeeld:

-   Een CLB-verslag: u dient dan zo vlug mogelijk het CLB te contacteren.

-   Evolutieverslag van een arts (specialist)

Soms kan het ook gebeuren dat de FOD een beslissing neemt enkel op basis van de formulieren.

 

-      Toekenning

Het FOD neemt binnen de 90 dagen een beslissing en brengt deze over aan uw kinderbijslagfonds. Deze zal u op zijn beurt op de hoogte  brengen.

Gelieve het CLB op de hoogte te brengen van de beslissing.

-      Herziening

Een herziening is mogelijk indien er nieuwe informatie is over uw kind of indien er wijzigingen zijn binnen de gezinssituatie. Ook wanneer de periode van erkenning afloopt, is er een ambtshalve herziening.

 

-      Beroep

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing, kan u in beroep gaan. Let op, dit kan ook leiden tot een lagere toekenning van de bijkomende kinderbijslag. Indien u beroep wil aantekenen, kan u terecht bij de arbeidsrechtbank.

 

5) Hoeveel?

Afhankelijk van het aantal punten, toegekend aan uw kind, kan de bijkomende kinderbijslag variëren van min. €73,14 tot max. €487,60. De bedragen zijn onderhevig aan de index. (Bron: overheid1 juli 2009)

 

6) Algemene informatie

Eenmaal de papieren opgestuurd zijn, wordt het CLB niet meer betrokken. Voor meer informatie kan u terecht bij uw kinderbijslagfonds.