MISSIE  CLB GO! Gent

 

 

SAMEN KANSEN CREËREN

 

De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie (DCLB art. 5§1).

 

Ons CLB wil dat iedereen op alle terreinen van het leven kan groeien en zijn mogelijkheden optimaal kan ontplooien. Daar willen wij samen met onze leerlingen, hun ouders, de school en alle andere betrokkenen aan werken. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen, daarom willen we mogelijkheden creëren die iedereen toelaten en motiveren om dit voor zichzelf waar te maken.

We willen leerlingen stimuleren bewust, creatief en kritisch na te denken om zo verantwoorde keuzes te kunnen maken. Hierbij hebben we aandacht voor de gehele persoonlijkheid van de leerling.

 

Samen met al onze scholen van scholengroep Panta Rhei, onze contractscholen en onze partners focussen we ons tijdens het ontplooiingsproces van de jongeren op het respecteren van de rechten van de mens, op respect voor de eigen culturele identiteit en de waarden van de gemeenschap, de natie, Europa en de wereld.

 

Mission Statements van de centra voor leerlingenbegeleiding

De Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen.


Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.


De Centra werken samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.


De Centra garanderen door hun teamwerking een multidisciplinaire aanpak in deze vier domeinen. Zij doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.

Waarden en principes

 • Vertrouwen: de basis voor de relatie tussen het Centrum en zijn cliënten (de leerling, zijn ouders, de leerkracht en de schooldirectie) is wederzijds vertrouwen.

 

 • Onafhankelijk: de Centra treden onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling.

 

 • Discreet: de Centra garanderen discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen.

 

 • Respect voor de privacy: de Centra verzamelen en gebruiken enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht.

 

 • Deskundig: alle medewerkers van de Centra waken over hun deskundigheid en
  bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak.

 

 • Laagdrempelig: de Centra stemmen hun werking af op en staan open voor hun doelgroepen. De begeleiding is kosteloos.

 

 • Preventief: de Centra ondernemen, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokken partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen.

 

 • Emancipatorisch: de Centra werken samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleren zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.

 

 • Maatschappijgericht: de Centra houden voeling met de maatschappelijke evoluties en houden hiermee rekening bij de uitvoering van hun opdracht.

 

 • Teamwerk: de Centra werken multidisciplinair.

 

 • Prioriteit: de Centra besteden bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving.