Visie op leerlingenbegeleiding

1.        Missie
Zie Mission statement CLB Gent

2.       Visie

a.     Situering

                                          i.    Wetgeving
Het CLB moet in zijn handelen rekening houden met een aantal referentiekaders en wetgeving.

·         CLB decreet (01/12/1998)

·         Binnen prioritaire doelgroepen

·         Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (20/11/1989)

·         Decreet rechtspositie

·         Pedagogisch project van het GO!

·         Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van het CLB

·         Deontologische code

                                         ii.    Situering van onze leerlingbegeleiding binnen het zorgcontinuüm

·         Algemeen

a.     Om de opdracht uit te voeren zoals beschreven in het decreet gaat het CLB meerdere engagementen aan.

b.     De belangen van de leerling staan hierbij centraal. Naast de verplichte opdrachten wordt er vraaggestuurd gewerkt. De nadruk ligt op raadgeven en begeleiden en zoveel mogelijk ondersteunen via preventieve acties. Het centrum werkt aanvullend ten aanzien van de ouders en de school en wil de leerling en zijn ouders helpen om hun deskundigheid te vergroten door zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen.

c.     Er wordt multidisciplinair gewerkt en op basis van gelijkwaardigheid tussen de verschillende partners (ouders, leerlingen, scholen, netwerk).

d.     Tevens is er bijzondere aandacht voor bepaalde groepen van leerlingen die door hun sociale achtergrond bedreigd worden in hun ontwikkeling en leerproces

e.     Het centrum houdt zich aan de deontologische code met aandacht voor het beroepsgeheim, het ambtsgeheim, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de pijlers van het pedagogisch project van het GO!.

f.     We streven er naar zowel een evenwicht tussen enerzijds pro-actieve en preventieve activiteiten en anderzijds naar individuele begeleiding bij hardnekkige en complexe problemen.

g.     We zoeken tevens naar een evenwicht tussen de verplichte begeleiding, het verzekerd aanbod en de vraaggestuurde werking.

·         Eerste lijn
We ondersteunen onze scholen bij het uitwerken en implementeren van een goede interne zorgstructuur. Een geïntegreerde leerlingenbegeleiding (met een goede samenwerking tussen het zorgteam van de school en het CLB team) vereist een vertrouwensrelatie, heldere afspraken (wie neemt wat op) en formeel en informeel overleg.
Schoolteams en CLB zijn gelijkwaardige partners, bouwen ook samen expertise op, voelen zich competent om problemen op school aan te pakken. Het CLB wil expliciete toegevoegde waarde creëren bij het zorgbeleid van de school. We helpen de school samen oplossingsgerichte interventies binnen de vier CLB domeinen te ondernemen.

·         Tweede lijn
Binnen de tweede lijn van het zorgcontinuüm doorloopt het CLB team een traject met betrokken leerling en/of ouders. Onderstaande kernactiviteiten behoren tot onze opdracht:

a.      Onthaal
Eerste contact met de leerling (zijn ouders, de school)

b.      De vraag verhelderen
Samen met alle betrokken partners de problemen ontrafelen en in kaart brengen.

c.       Informeren
De leerling of zijn ouders advies geven over keuzemogelijkheden, over ander gedrag en beschikbare hulp.

d.      Diagnose stellen
De problemen en onderwijsnoden van de leerling analyseren.

e.      Advies
Met betrokken leerling (en/of ouders) wordt een advies voor verdere opvolging besproken.

f.        Kortdurende begeleiding
Gedurende twee tot acht sessies de leerling multidisciplinair en professioneel ondersteunen.

g.      Samenwerken met netwerkpartners uit de externe hulp-, dienstverlenings- of Gezondheidssector (zie netwerking).

 

                                       iii.    Netwerking
Het centrum bouwt een sociaal netwerk uit waarin het actief participeert. Het netwerk bestaat onder andere IJH, onderwijs, revalidatiecentra, medische diensten, justitie, socio-culturele diensten. De wijze van communicatie wordt vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Het centrum vervult een draaischijffunctie tussen de leerlingbegeleiding in eerste lijn en de externe hulpverleners uit de welzijns- of gezondheidssector. Daartoe wil het informatie verstrekken over het aanbod van de externe jeugdzorg, maar ook samenwerkingsverbanden aangaan met deze dienstverleners. De vaardigheid om de terugkoppeling vanuit de derde lijn te vertalen naar de eerste lijn in een begrijpbare taal, met duidelijke handelingsgerichte adviezen.

b.     Omschrijving
Leerlingenbegeleiding is het begeleiden van jongeren die in onze scholen zijn ingeschreven op de 4 domeinen (schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren). Daarnaast ondersteunt het CLB de scholen bij de uitbouw van hun zorgbeleid.

c.     Doelstellingen

                                          i.    Naar leerlingen en ouders
Bewaken van onze laagdrempelige werking.

                                         ii.    Naar scholen

·         Vanuit haar unieke positie wil het CLB mee de samenwerking stimuleren tussen de verschillende onderwijsniveaus en tussen gewoon- en buitengewoon onderwijs. Om een warme overdracht mogelijk te maken bij de overgang naar een ander onderwijsniveau ondersteunt het CLB de school bij het opmaken van een gemotiveerd verslag.

·         Het CLB streeft er naar de activiteiten van alle betrokken partners uit de diverse lijnen op elkaar af te stemmen. De afsprakennota is hierbij een handig instrument om op een optimale manier vast te leggen wat de specifieke taken zijn van elke partner binnen de leerlingenbegeleiding.

                                       iii.    Naar CLB team

·         Bewaken en bevorderen van de deskundigheid

·         Collegiale ondersteuning binnen het kader van zelfzorg

·         Verhogen van eigen professionaliteit door multi disciplinair teamoverleg.

                                        iv.    Naar netwerk

·         Verduidelijken van onze opdracht naar onze netwerkpartners

 

 

3.       Strategie

a.     Correcte situering van onze opdracht binnen het domein leerlingbegeleiding binnen fase 2 van het zorgcontinuüm

b.     We willen objectief, neutraal en onafhankelijk blijven

c.     Bewaken van onze laagdrempelige werking

d.     Draagkracht van de CLB medewerker verhogen

4.       Tactiek

We stemmen ons af op de veranderende schoolpopulatie, gebaseerd op onze eigen werkervaringen en de schoolfoto. Wij extra alert voor risicogroepen en houden rekening met de actuele trends in de maatschappij.

 

Elk kind, jongere of ouder kan ons contacteren met een hulpvraag.

 

We ondersteunen de school bij het opzetten preventieve acties voor specifieke problemen of doelgroepen (vb. spijbelaars, pesten, zelfmoord…).